TP.HCM triển khai nghị quyết Đại hội Đảng trong ngành nội vụ

Vũ Minh

Nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, UBND TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động ngành Nội vụ TP trong thời gian tới đây.
TP.HCM triển khai nghị quyết Đại hội Đảng trong ngành nội vụ - ảnh 1
Hoạt động trả hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Theo đó, mục tiêu của chương trình này là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ngành Nội vụ, nhằm đổi mới toàn diện và tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính thành phố trên các phương diện: tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, thủ tục hành chính và tài chính công, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố từng giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, TP cho biết sẽ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Sở và xây dựng Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện cho phù hợp với quy định làm cơ sở xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân TP và quận, huyện.

Ngoài ra TP tiếp tục thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của các sở - ngành để tránh chồng chéo, trùng lắp, không đảm bảo hiệu quả hoạt động, và thực hiện mô hình xã hội hóa tại một số cơ quan, đơn vị, tăng cường cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để giảm gánh nặng cho ngân sách và tăng tính chủ động khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tổ chức phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, hợp lý cho các sở - ngành, quận - huyện bảo đảm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm trong hoạt động; tăng cường kiểm tra việc thực hiện phân cấp tại các sở - ngành, quận - huyện.

TP cũng cho rằng cần thực hiện thống nhất quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đúng tiến độ, đúng lộ trình.

Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức TP nhấn mạnh rằng phải triển khai thực hiện, hoàn thiện, đổi mới thể chế, cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; đề cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, trách nhiệm của viên chức; xây dựng và triển khai các văn bản pháp luật về đạo đức công vụ và kỷ luật công vụ.

Trong công tác thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện việc cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ trong công tác quản lý, đến cuối năm 2016 các cơ quan, đơn vị toàn thành phố phải cập nhật đầy đủ ít nhất 90% các nội dung, thông tin của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó TP sẽ hoàn thiện và phát huy hiệu quả phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; thực hiện áp dụng phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử vào bổ nhiệm ngạch công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức hàng năm.

TP còn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm theo quy định số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong khi đó các đơn vị liên quan sẽ lên kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020, và Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet