TPHCM: Tuyên truyền đại hội Đảng cần tạo được sự đồng thuận trong nhân dân

PV

Việc tổ chức hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ TPHCM phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, chuyển tải được nội dung đại hội đến từng cán bộ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tại cuộc họp về công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ quận - huyện, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X vào chiều 9/6. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, để tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tổ chức lực lượng hợp lý, nêu rõ chủ đề, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành và các thể loại phù hợp.

Trọng tâm tuyên truyền là các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp tại TPHCM và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kết quả việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, nhất là thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu trong quá trình đại hội, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phải bám sát việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ; phản ánh những nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phát hành sách tuyên truyền về đại hội Đảng; các bài viết phản ánh trung thực đời sống xã hội, nêu gương những đảng viên mẫu mực, góp phần làm lan tỏa những việc làm tốt tại cộng đồng để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Qua đó, tạo bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng và toàn dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet