Trách nhiệm của các bộ, ngành đối với cơ chế tự chủ

Khánh Ngọc

Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập đang được lấy ý kiến các trường, các Bộ, ngành có liên quan trong chương tổ chức thực hiện, dự thảo nghị định đưa ra trách nhiệm của các bộ, ngành


Trong chương tổ chức thực hiện, dự thảo đưa ra trách nhiệm của các bộ, ngành, trong đó nêu rõ:

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ giáo dục đào tạo theo quy định;

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo;

Đồng thời, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ là rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với quy định của nghị định này.

Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí dự toán ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên cho cơ sở giáo dục đại học tự chủ từ nay đến hết năm 2020 đồng thời hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán để tổng hợp bố trí dự toán ngân sách cho các đơn vị theo phương thức đặt hàng giao nhiệm vụ từ sau năm 2020 và hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học tự chủ thực hiện mức thu theo cơ chế giá dịch vụ.

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học tự chủ đề xuất dự án đầu tư để thẩm định, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, hàng năm bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho cơ sở giáo dục đại học tự chủ để triển khai thực hiện...
  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet