Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” chính thức khai trương

PV

Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII” tại địa chỉ daihoi12.dangcongsan.vn đã chính thức khai trương chiều ngày 14/9/2015, tại Hà Nội.

 Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng cho biết: “Từ ngày 15/9 – 31/10, trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” cùng với các cơ quan báo chí tron cả nước đăng tải thông tin liên quan tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; Phản ánh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XII, cũng như việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết XII của Đảng vào cuộc sống.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì phối hợp triển khai trang tin; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để đưa thông tin, hình ảnh, chuẩn xác chất lượng cao về Đại hội Đảng XII lên mạng Internet để các cơ quan báo chí cùng khai thác đưa tin. Bộ TT&TT sẽ góp phần đảm bảo an toàn an ninh cho trang tin”.
Trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” gồm có 10 chuyên mục: Tin tức, sự kiện; Đại hội Đảng bộ các cấp; Góp ý dự thảo văn kiện; Tư liệu – Văn kiện (Tổng Bí thư qua các thời kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, văn kiện Đại hội); Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện. (gồm 2 tiểu mục: Toàn văn dự thảo các văn kiện, Những điểm mới); Từ Đại hội đến Đại hội; Phong trào thi đua; Hỏi – Đáp; Ảnh thời sự; Video; Audio... Trang tin được thể hiện bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc.
Biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan liên quan trong việc khai trương, vận hành trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII”, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội XII nhấn mạnh 1 số yêu cầu, nhiệm vụ trong hoạt động thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng. Theo đó hệ thống các cơ quan báo chí, trong đó có trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XII” cần động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thu đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc tầm về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; Thông qua tuyên truyền Đại hội các cấp, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, tất cả vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng giúp bạn bè thế giới hiểu tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nêu tại Văn kiện Đại hội 12.
Bốn là tổ chức tốt việc lấy ý kiến và đăng tải ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII. Cần có nội dung tuyên truyền làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet