Triển khai chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng XII ở Vũng Tàu

Phương Anh

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chương trình hành động của Thành ủy Vũng Tàu nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố lần thứ VI, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ thành phố, Chương trình đề ra những nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp kèm theo nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên toàn thành phố; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, quan liêu; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; Duy trì chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, không để xảy ra tội phạm có tổ chức; Luôn chủ động sẵn sàng triển khai phương án huy động phương tiện tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có yêu cầu; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong tất cả những nhiệm vụ và giải pháp đề ra, thành phố Vũng Tàu xác định một số công việc trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước gắn với chỉnh trang đô thị, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; Tập trung cải thiện môi trường du lịch và thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển; Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính một cách có hiệu quả gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội; Xây dựng nếp sống văn đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lề đường để họp chợ tự phát.
Nhằm thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, Thành ủy Vũng Tàu cũng chỉ đạo các ban của Thành ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban thường vụ Thành ủy; UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đồng thời kiến nghị với BTV Thành ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các Ban Thành ủy giúp BTV Thành ủy theo dõi, kiểm tra các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động; Từ thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có thành phố Vũng Tàu.

Chương trình hành động của Thành ủy trong triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đại hội yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những hạt nhân tích cực trong công tác vận động quần chúng của Đảng, vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết, vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn cho nhân dân những vấn đề mà nhân dân quan tâm, muốn biết trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó hoàn thành những mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, đồng thời xây dựng và phát triển thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet