Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XII

PV

Sáng ngày 15/9/2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; Thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ mà trước hết là đội ngũ cán bộ trong toàn Trường ta. Đợt sinh hoạt chính trị này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; Đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
Hội nghị cũng đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; Các nhiệm vụ, giải pháp “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; Là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; Thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet