Truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao ở Thái Nguyên

H.Thanh

Từ ngày 17 đến 19/8, tại Thái Nguyên đã diễn ra lớp học truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh minh họa

Lớp học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là hoạt động triển khai từ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.

Lớp học do 5 nghệ nhân đồng bào truyền dạy cho thế hệ trẻ của dân tộc bản địa.

Lớp học được truyền dạy theo phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; phương pháp quan sát tham dự; bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.

Việc mở lớp học đã giúp từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Dao đồng thời góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Dao.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet