Tự chủ đi đôi giải trình

Khánh Ngọc

Tự chủ tài chính phải gắn với trách nhiệm giải trình và minh bạch thông tin, đặc biệt khi các trường đại học được mở rộng quyền sở hữu và tự quyết về tài sản thì sẽ tạo cơ hội mở rộng hoạt động để tăng nguồn thu

Đối với các cơ sở giáo dục, theo các chuyên gia ddể thực hiện được điều này sẽ đặt ra hai yêu cầu quan trọng:

Thứ nhất, tăng cường và trao quyền cho hội đồng trường. Khi quyền lực của hội đồng trường tăng, việc giám sát và đánh giá của Chính phủ trở thành trách nhiệm được chia sẻ, từ đó vai trò của Chính phủ mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn giữ được vị trí quan trọng.

Thứ hai, tăng cường sự lựa chọn hiện tại cho sinh viên. Điều này đòi hỏi các trường đại học sẽ phải nâng cao năng lực cạnh tranh với các trường khác bằng chất lượng đào tạo, thể hiện về các thông tin về trường, kết quả, chất lượng đào tạo, tình hình sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau tốt nghiệp, mối liên kết, hợp tác với các bên cầu về nguồn nhân lực được đào tạo

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet