Tự chủ tài chính ở các trường Đại học công lập, còn khó khăn về nguồn thu

Khánh Ngọc

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học công lập là phù hợp với xu thế quốc tế và định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ngoài những thành công đạt được, trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường ĐHCL vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đặc biệt là các nguồn thu.

Thứ nhất, nguồn hỗ trợ từ NSNN cấp cho giáo dục đại học còn hạn chế, cơ chế phân bổ NSNN vẫn mang tính bình quân giữa các trường ĐHCL, chưa gắn với các tiêu chí phản ánh chất lượng và kết quả đầu ra. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu động lực cạnh tranh giữa các trường ĐHCL.

Thứ hai, mặc dù việc cải cách, đổi mới chính sách học phí, lộ trình tăng học phí của các trường ĐHCL trong thời gian qua đã được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 của Chính phủ cho giai đoạn 2010-2015 và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, tuy nhiên, việc thực hiện cải cách này vẫn còn nhiều hạn chế về việc phân loại nhóm ngành, mức học phí vẫn còn thấp, chưa phù hợp với chi phí đào tạo thực tế của các nhóm ngành và các loại hình đào tạo bậc đại học.

Thứ ba, các khoản thu từ liên kết đào tạo, đào tạo bằng 2, đào tạo vừa học vừa làm... giảm mạnh trong vài năm gần đây, các nguồn thu khác như nguồn thu từ dịch vụ, từ khoa học công nghệ, từ viện trợ, tài trợ, hiến tặng vẫn còn ở mức thấp (trung bình chỉ khoảng 3% tổng nguồn thu hiện nay của các trường đại học Việt Nam).

Thứ tư, việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác, nhằm hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ giáo dục đại học theo nhu cầu của các trường vẫn còn hạn chế do chưa có quy định cụ thể.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet