Từ hôm nay (1/12), các hộ nghèo gặp thiên tai được vay vốn bổ sung khôi phục sản xuất

Hải Yến

Từ hôm nay (1/12), những khách hàng như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ các chương trình cho vay đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) để sản xuất, kinh doanh bị rủi ro do nguyên nhân khách quan sẽ được vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

NHCSXH vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Mục đích là giúp cho các hộ vay vốn ở những vùng bị thiên tai, dịch bệnh…bị rủi ro có điều kiện khôi phục lại sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề, từ đó vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo đó, những khách hàng vay vốn từ các chương trình cho vay đang thực hiện tại NHCSXH để sản xuất, kinh doanh bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, bao gồm: 

Khách hàng vay vốn chương trình cho vay Hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng Giám đốc NHCSXH;

Khách hàng vay vốn chương trình cho vay Hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1003/NHCS-TDNN ngày 12/4/2013 của Tổng Giám đốc NHCSXH;

Khách hàng vay vốn chương trình cho vay Hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2859/NHCS-TDNN ngày 13/8/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Những khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan được xem xét cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, gồm: Danh sách khách hàng vay vốn bị rủi ro đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ; Đối với khách hàng có dư nợ mới bị thiệt hại: Khách hàng có mức độ thiệt hại được xem xét khoanh nợ theo quy định (hiện nay là từ 40% trở lên) và sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo đó, khách hàng có thể vay bổ sung vốn một hoặc nhiều lần nhưng mức dư nợ sau khi thực hiện cho vay bổ sung không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định của từng chương trình cho vay, không bao gồm dư nợ khoanh và dư nợ mới bị thiệt hại.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet