Từ nay đến cuối năm, Bộ TT&TT cần hoàn thành 17 đề án

Bình Minh

Từ nay đến cuối năm 2016, Bộ TT&TT cần phải hoàn thành việc xây dựng 17 đề án để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đã đăng ký trong Chương trình công tác năm nay.

Chiều 31/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Bộ TT&TT trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2016.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp chiều 31/8 tại Hà Nội.

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT cho biết, tính đến ngày 31/8/2016, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 3 đề án (đã được ký ban hành); đã trình 10 đề án nhưng chưa được ban hành.

10 đề án đã trình nhưng chưa ban hành gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TT&TT; Đề án Sách quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, hoạt động thông tin cơ sở; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; Đề án Giải thưởng Sách quốc gia; Đề án Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020; Đề án Khôi phục, duy trì và phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm cấp huyện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020.

Theo báo cáo của nhiều đơn vị thuộc Bộ TT&TT, nhiều đề án sẽ được hoàn thành sớm hơn tiến độ dự kiến.

Từ nay đến cuối năm, Bộ TT&TT phải xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 17 đề án nữa.

17 đề án gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT; 

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT thay thế Nghị định số 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì);

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí (Vụ Kế hoạch – Tài chính);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Vụ Bưu chính);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành TT&TT (Vụ Pháp chế);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số (Vụ Công nghệ thông tin);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh (Vụ Thông tin cơ sở);

Nghị định quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; 

Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình, báo điện tử độc lập với các cơ quan báo chí; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh cơ chế quản lý hoạt động báo chí, thông tin truyền thông (Cục Báo chí);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia (Cục Tần số Vô tuyến điện);

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 15 của Nghị định số 25/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 81/2016 của Chính phủ (Cục Viễn thông);

Quy hoạch phát triển viễn thông, công nghệ thông tin vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Quy hoạch phát triển viễn thông, công nghệ thông tin vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Viện Chiến lược TT&TT);

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử; 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công mạng, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù cho VNCERT và cán bộ kỹ thuật đảm bảo công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – VNCERT).

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo cụ thể tiến độ xây dựng các đề án, đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ tháo gỡ. Theo báo cáo của nhiều đơn vị, nhiều đề án sẽ được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tích cực rà soát, quan tâm thực hiện các đề án đúng tiến độ theo kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo nội dung, chất lượng của các văn bản pháp luật này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet