Tuyên Quang, Cao Bằng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

S.H (Tổng hợp)

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương.

Tuyên Quang : Trong 2 ngày 27-28/6/2016, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị, tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI. Theo đó, Tuyên Quang tập trung thực hiện 3 lĩnh vực đột phá: phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực; Khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đổi mới cơ chế, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tăng tính tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Tuyên Quang cũng tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai chủ trương về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… 

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; Trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Hàng năm, 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… 

Cao Bằng:
Trong hai ngày 27- 28/6/2016, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và các văn bản mới ban hành. 

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu: Trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể: Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành. Mục tiêu đó bao gồm: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong cả giai đoạn 2016 - 2020, có sự so sánh với những nội dung của các kỳ đại hội trước để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII của Đảng xác định, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, để liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị mình, từ đó lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhất trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của Đảng, Nhà nước. 

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết thành các kế hoạch, đề án, dự án; Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương thực hiện trong 5 năm tới, trong đó việc thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020 như: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ; Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại; Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; Chương trình phát triển hạ tầng giao thông. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet