Tuyên Quang: Đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ, dân tộc thiểu số

Huyền Linh (Báo Tuyên Quang)

Đến cuối tháng 8, đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương của tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành. Theo đánh giá của Ban tổ chức tỉnh Tuyên Quang Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ, dân tộc thiểu số .

Cụ thể, số lượng cấp ủy viên khóa mới được bầu tại các đại hội cấp huyện và tương đương tại Tuyên Quang là 379 đồng chí. Trong đó, số cấp ủy viên đổi mới so với đầu nhiệm kỳ là 182 đồng chí, chiếm 48%. Tuổi đời bình quân của cấp ủy viên là 45,4 tuổi; dưới 35 tuổi có 43 đồng chí, chiếm 11,3%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số có 134 đồng chí, chiếm 35,3%; cấp ủy viên nữ là 78 đồng chí, chiếm 20,5%, vượt 5,5% so với yêu cầu Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 370 đồng chí có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 97,6%; 263 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân, chiếm 69,4%. Chất lượng cấp ủy được nâng lên, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, thể hiện sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của BCH khóa mới.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện đúng yêu cầu Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Trước đại hội, các đảng bộ đã thực hiện một bước công tác điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ; xem xét giải quyết những vụ việc, đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội; danh sách dự kiến nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị, đảm bảo số dư theo quy định và đều nằm trong quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên rõ rệt. Đại hội các đảng bộ trực thuộc cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được phân bổ và đúng đề án nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXII được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Chủ trương được cán bộ, đảng viên đồng tình hưởng ứng; phát huy được trí tuệ tập thể, quyền dân chủ trực tiếp và ý thức trách nhiệm của đảng viên, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến ngày 29-8, 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành Đại hội. Việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội được các đảng bộ chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Trong đó, Báo cáo chính trị đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy thể hiện rõ tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy vẫn còn một số hạn chế. Đó là dự thảo báo cáo chính trị của một số ít đảng bộ có phần chung chung, chưa cụ thể. Nội dung còn dàn trải, nêu chưa rõ tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm chủ lực, từ đó các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương còn hạn chế. Một số ít báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn có nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm của cá nhân đối với tồn tại, hạn chế.

Việc tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI còn ít. Một số báo cáo tham luận chưa tập trung làm rõ những giải pháp thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội; chất lượng một số ý kiến phát biểu tham luận chưa sâu, chưa chỉ ra được các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nghiêm túc đánh giá kết quả đại hội đảng bộ cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.         

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet