Tuyên Quang làm tốt việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

T. Quang

Việc quán triệt, học tập Nghị quyết XII của Đảng đã và đang được các cấp ủy trong tỉnh Tuyê Quang triển khai thực hiện nghiêm túc, tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên được nâng cao.

Tính đến nay, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã hoàn thành triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đưa nhanh Nghị quyết XII vào cuộc sống, Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Từ tháng 5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 11-KH/TU chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Giữa tháng 7/2016, để đánh giá kết quả học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016, trong đó có nội dung về giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. So với các đợt học tập Nghị quyết các khóa trước đây, công tác tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng có những đổi mới về mặt nội dung và phương thức thực hiện.
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong quá trình học tập, cấp ủy các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận tại hội trường. Tại các hội nghị học tập vừa qua cán bộ, đảng viên đã được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết XII có tính khả thi cao và sát thực với tình hình địa phương, đơn vị. Đã có hàng trăm ý kiến của cán bộ, đảng viên góp ý vào chương trình hành động của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Hầu hết các ý kiến đều tập trung vào các mục tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm cần thực hiện để đưa Nghị quyết XII vào thực tiễn. 
Việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được hoàn thành ở tất cả các chi bộ, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã cấp hàng chục nghìn cuốn tài liệu phục vụ học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hàng nghìn tờ gấp cho toàn bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh.Việc quán triệt, học tập Nghị quyết XII của Đảng đã và đang được các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên được nâng cao. 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ huyện ủy Yên Sơn, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết ở đảng bộ  cũng gặp phải những khó khăn nhất định như: Địa bàn huyện rộng, đường giao thông thôn bản nhiều nơi còn khó khăn đặc biệt vào mùa mưa ảnh hưởng đến việc đi lại của đảng viên nhất là đảng viên tuổi cao. Cơ sở vật chất phục vụ việc nghiên cứu học tập Nghị quyết ở một số xã trên địa bàn huyện còn khó khăn do chưa có Nhà văn hóa xã, phải mượn nhà văn hóa thôn, trang âm, loa đài, không đáp ứng được yêu cầu; trụ sở Ủy ban nhân dân xã chật hẹp không đủ chỗ ngồi cho cán bộ, đảng viên ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn huyện thấp, không đồng đều, nhận thức và tiếp thu Nghị quyết của nhân dân tại một số cơ sở chưa cao. 

Đồng chí La Hồng Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lâm Bình cho biết: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn đã được kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Nhưng trong số đó, cũng có nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế về năng lực, khả năng, phương pháp cũng như kỹ năng truyền đạt, dẫn đến những thông tin cung cấp cho người nghe chưa sát, chưa chuẩn, không có điều kiện đi sâu, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến thực tiễn địa phương. 

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sau khi kiểm tra tại Tuyên Quang đã nhận định: Qua thực tế kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết XII của Đảng tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết và được tổ chức thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt đúng kế hoạch, đảm bảo về mặt thời gian. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo quyết tâm chính trị, góp phần thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng.
Việc triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong thời điểm này, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về  ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cần có sức lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống; tạo nên các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị...

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2016, Nghị quyết XII của Đảng sẽ được triển khai học tập trong nhân dân. Theo đó, ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy sẽ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp, các đoàn thể tổ chức cho cán bộ viên chức, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên học tập những nội dung của Nghị quyết XII và chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đối với các thôn, bản tổ nhân dân, bí thư chi bộ cùng trưởng thôn, tổ nhân dân, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội đoàn thể tổ chức phổ biến những nội dung của văn kiện đại hội XII và chương trình hành động của thôn bản, tổ nhân dân.

Để việc quán triệt, truyền đạt nghị quyết hiệu quả thì nội dung cốt lõi của nghị quyết càng được vận dụng sát với đặc điểm, tình hình của địa phương càng giúp người nghe dễ hiểu, dễ liên hệ; phát huy, khơi dậy được trí tuệ tập thể trong thảo luận xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những hạt nhân tích cực trong công tác vận động quần chúng. Cán bộ, đảng viên vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn cho dân những vấn đề mà dân quan tâm muốn biết trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở  địa phương. Việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cần được thực hiện cả trong quán triệt học tập lẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet