TX.Thuận An: Đảng viên phường An Phú nghiêm túc phê bình và tự phê bình

Sỹ Đồng

Tại các buổi sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cán bộ, Đảng viên phường An Phú thực hiện nghiêm túc.
Đảng ủy phường An Phú (TX.Thuận An) tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

Thời gian qua, Phường An Phú luôn quan tâm xây dựng, củng cố cán bộ ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao.

Là một trong những địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ khá mạnh mẽ của TX.Thuận An, do vậy cán bộ, Đảng viên phường An Phú luôn xác định  công tác cán bộ là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”, “cán bộ là gốc của mọi việc”.

Trong thời gian qua, Đảng ủy phường An Phú đã chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phường đã bố trí CBCC có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, phù hợp với công việc theo phương châm trẻ hóa, chuẩn hóa; bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực ứng xử trong thực thi nhiệm vụ cho CBCC.

Toàn phường hiện có 52 CBCC, trong đó biên chế 47 người, hợp đồng 5 người; trong đó 31 người có trình độ đại học, 3 người có trình độ cao đẳng, 11 người có trình độ trung cấp...

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của CBCC.

Đảng viên đều được quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy. Qua học tập, từng cán bộ, đảng viên đã phát huy rõ vai trò trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Tại các buổi sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc.

Qua đó, phát huy được trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương, từng đồng chí trong cấp ủy đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm và tích cực khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, quản lý.

Đảng bộ phường còn triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ.

Từ đó đã ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, TX.Thuận An cho biết, thời gian qua, việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từng cán bộ, đảng viên đã tự soi lại mình, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet