“Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Thu Hằng

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo nhằm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận - thực tiễn những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện, vận dụng đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.

Các văn kiện Đại hội XII đã được chuẩn bị rất công phu, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn sau 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020. Tiếp tục kế thừa các thành quả của các kỳ đại hội trước, nhất là Đại hội XI, những định hướng lớn đã được thể hiện trong chủ đề Đại hội, đồng thời cũng là tiêu đề Báo cáo Chính trị: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Văn kiện Đại hội XII có rất nhiều điểm mới cần được nhận thức đầy đủ, được quán triệt sâu sắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Đáng lưu ý là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức và tâm hồn, có trí tuệ, năng lực thực tiễn; Quản lý phát triển xã hội; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, những nội dung của Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng, là định hướng cho nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị cao từ lời nói đến hành động thực tiễn của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet