VCLCSTC Triển khai Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng XII

PV

Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (VCLCSTC) đã nhanh chóng tập trung cụ thể hóa chủ trương đường lối, đưa Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Từ sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, trong đó có Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (VCLCSTC) đã nhanh chóng tập trung cụ thể hóa chủ trương đường lối, đưa Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.
Với phương châm “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị", Ban Cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính đã chỉ đạo 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức kịp thời nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng thời xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện các nghị quyết một cách cụ thể, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.
Tháng 6/2016, Chi bộ VCLCSTC đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020.
Chương trình hành động nêu rõ mục tiêu tổng quát là: Vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; Bảo đảm vững chắc sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật…, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi bộ Viện phấn đấu 100% Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị; 100% đảng viên quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh các năm trong giai đoạn 2016-2020.
Để đạt được các mục tiêu trên, Chi bộ VCLCSTC quán triệt thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng của Chi bộ; gắn xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Chi bộ Viện đã xác định cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đảng viên trong công tác, trong tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05-CT/ĐUK ngày 7/4/2014 của Đảng ủy Khối về phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Trong công tác chuyên môn, Chi bộ Viện sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nghiên cứu, chương trình nghiên cứu, đảm bảo bám sát các định hướng điều hành của Bộ, kịp thời nghiên cứu để báo cáo Bộ những vấn đề mới phát sinh; tăng cường tính kết nối giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với thực tiễn điều hành của Bộ.
Theo đó, Viện sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 (trong đó, tập trung tổ chức đánh giá, xây dựng Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2016 - 2018, 2017 - 2019, 2018 - 2020); Xây dựng các báo cáo kinh tế vĩ mô, tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng một số mô hình phân tích và dự báo để ứng dụng hiệu quả hơn cho công tác xây dựng chính sách trong Bộ; Thực hiện có kết quả nhiệm vụ của thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính...
Căn cứ Chương trình hành động nêu trên, Chi ủy Viện sẽ lãnh đạo Chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sát thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị trong giai đoạn 2016 - 2020, trong từng năm và cả nhiệm kỳ đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
Định kỳ 6 tháng một lần chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính sẽ họp và đánh giá việc thực hiện chương trình của đơn vị. Kết quả thực hiện Chương trình hành động là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua khen thưởng công tác xây dựng đảng hằng năm của các đảng bộ, chi bộ.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet