Vĩnh Phúc: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

Quang Giới (Báo Vĩnh Phúc)

Tính đến hết ngày 28/8/2015, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố, Đảng bộ ngành và khối các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã chủ động bám sát các nội dung công tác chuẩn bị theo tinh thần Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong quá trình tổ chức Đại hội, các Đảng bộ đã chuẩn bị dự thảo các văn kiện và báo cáo kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của của tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn của ngành, địa phương. Nhiều Dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm; đưa ra nhiều mục tiêu chiến lược mang tính đột phá để kinh tế xã hội phát triển mạnh theo hướng ổn định và bền vững như ở Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo (về phát triển du lịch), Đảng bộ huyện bình Xuyên (về phát triển công nghiệp, dịch vụ), Đảng bộ huyện Yên Lạc (về xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị)... Đây là những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới.

Bầu cử ban chấp hành khóa mới tại ĐH Đảng bộ huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Về công tác nhân sự, kết quả Đại hội các Đảng bộ đã bầu 476 cấp ủy viên khóa mới với tỷ lệ số dư trong danh sách bầu cử đạt 12,04%; tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu đạt 27,71%; cấp ủy viên là nữ đạt 14,21%; tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên đạt 96,86%, ủy viên có trình độ cử nhân, cao cấp chiếm 77,32%. Kết quả bầu cử Ban Thường vụ có 137 ủy viên khóa mới trúng cử với số dư trong danh sách bầu cử 14,1%, trong đó, huyện Vĩnh Tường, Thành ủy Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Sông Lô có số dư trên 15%, Đảng bộ Quân sự bầu có số dư 20%, Đảng bộ Phòng cháy, chữa cháy 25%. 100% các Đảng bộ bầu đủ về số lượng, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy Đại hội được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng quy định theo nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Các Đại hội đều bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy viên do Đại hội xác định, đúng cơ cấu và định hướng. Số lượng và cơ cấu cấp ủy hợp lý, bảo đảm phát huy và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở địa phương, đơn vị. Những người được bầu đều đảm bảo về năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet