Xã Ka Đơn đạt tiêu chí bưu điện trong xây dựng nông thôn mới từ 2011

Hải Đăng

Ka Đơn là một xã vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số của huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) nhưng đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Ka Đơn có trên 8.400 nhân khẩu, trong đó 54% là đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đây là một xã trước đây trồng lúa một vụ nhưng nay hầu hết đã chuyển sang trồng rau. Toàn xã có 1.800 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 3.712 ha đất tự nhiên trong đó đất trồng rau đã lên trên 1.000ha và diện tích này đang tăng nhanh.

Người dân nơi đây từng bước tiếp cận kỹ thuật sản xuất công nghệ cao trong sản xuất, toàn xã có 30 ha nhà lưới, 31 ha tưới tự động, 15 ha tưới nhỏ giọt, 3 ha nhà kính, hơn 800 ha phủ bạt nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, năm 2011, xã hoàn thành 7/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 8 về bưu điện gồm 2 chỉ tiêu: Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và xã có Internet đến thôn (ấp).

Năm 2012, Ka Đơn tiếp tục hoàn tất 7 tiêu chí, năm 2013 hoàn thành 2 tiêu chí và năm 2014 đã hoàn thành tất cả các tiêu chí còn lại. Hiện số hộ nghèo của xã còn 76 hộ (4,27%), trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 4,53% với 41 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng người/năm.

Trong năm 2015, Ka Đơn đã nâng thu nhập bình quân đầu người của xã lên 40 - 42 triệu đồng; nâng diện tích rau thương phẩm lên 1.100 ha, số hộ nghèo toàn xã còn dưới 3,5%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 4%; nâng tổng đàn gia súc gia cầm lên 10%, tăng đàn bò sữa trong dân; khuyến khích người dân áp dụng nông nghiệp công nghệ cao...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet