Xây dựng Đảng vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

QĐND

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm nay đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII) vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội XII mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước và dân tộc ta trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong nhiệm kỳ khóa XI và thực hiện đường lối đổi mới 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng khẳng định đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng; đất nước ngày càng phát triển; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao; dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.

Nhìn lại lịch sử từ khi được thành lập cho tới nay mới thấy hết công lao vĩ đại của Đảng. Giá trị và thành tựu vĩ đại mà Đảng mang lại cho dân tộc được biểu hiện toàn diện cả về nhận thức chính trị, đường lối cách mạng và mục tiêu phấn đấu. Đảng đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam tự đứng lên lật đổ chế độ phong kiến thực dân, đánh dấu bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta không những tự giải phóng cho mình mà còn liên tiếp làm nên những chiến công hiển hách, khởi đầu cho phong trào xóa bỏ bóc lột, bất công của nhân dân lao động trên toàn thế giới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XII nêu rõ: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ảnh minh họa

Với những thắng lợi đã giành được trong suốt 86 năm qua kể từ ngày có Đảng, nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đặc biệt, những quyết sách đổi mới phù hợp của Đảng, Nhà nước ta đã đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình; công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; là điểm đến an toàn, tin cậy của bạn bè năm châu…

Thành quả ấy có được chính là sự hội tụ tài năng, tính sáng tạo, lòng kiên trung của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận, ủng hộ, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, của toàn dân tộc. Tất cả hòa quyện thành một khối thống nhất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, với những kết quả bước đầu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã giành được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm của một đảng cầm quyền; một đảng dám chỉ rõ những khuyết điểm của mình để sửa chữa, để khắc phục. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng; vun đắp, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thành tựu của 30 năm đổi mới, nhất là những chủ trương, giải pháp của Đảng đưa đất nước từng bước vượt qua những cam go, thử thách về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc... trước những tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới, khu vực là những minh chứng sinh động cho trí tuệ, tài năng của Đảng. Quyết tâm chính trị trong phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ việc tiêu cực; cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng được dư luận đồng tình, nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm và đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cũng như trong Nghị quyết Đại hội XII. Những hạn chế, yếu kém trong nội bộ Đảng tuy không nhiều, nhưng gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Những hạn chế, yếu kém đó đang là những thách thức đặt ra đối với toàn Đảng, mà trước hết là đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới.

Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội và những thách thức mới. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền; hoàn thành trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang suốt 86 năm qua; đòi hỏi Đảng phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và sự tín nhiệm để lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước. Để làm tròn sứ mệnh cao cả đó, trước hết, toàn Đảng, từng cán bộ, đảng viên phải tiếp tục ra sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương đã xác định. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; tập trung xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, vì dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hơn 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện vai trò xung kích bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, được nhân dân tin yêu, mến phục. Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng; hướng tới những ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2016, toàn quân đang sôi nổi thi đua đẩy mạnh các hoạt động nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; tổ chức duy trì chặt chẽ các chế độ trực ban, trực SSCĐ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và khí thế mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đang nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet