Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN

Hiền Anh

Nhằm đưa ra giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN - ảnh 1

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và DNNN; ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Chính phủ giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet