Xây dựng nông thôn mới ở một huyện giáp biên Việt - Lào

Quang Hùng

Quan Sơn (Thanh Hóa) là một trong những huyện nghèo của cả nước với vị trí địa lý giáp ranh biên giới Việt – Lào, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện còn gặp nhiều trở ngại.

Một tuyến đường của bản Ngàm xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn.

Nắm rõ được những khó khăn đó, huyện đã tập trung chỉ đạo lồng ghép các nội dung chương trình nông thôn mới phù hợp với điều kiện ở địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Ngay từ khi triển khai chương trình ban chấp hành (BCH) huyện đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo đến các ban, phòng, cấp xã, mới đây nhất BCH huyện ủy đã ban hành các quyết định số 1005-QĐ/HU ngày 20/4/2017 về việc phân công chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của BCH và BTV huyện ủy; Quyết định số 1006-QĐ/HU ngày 20/4/2017 về việc phân công các ban, phòng, đơn vị chỉ đạo hướng dẫn bản xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng một số mô hình điểm. Sau khi được phân công các thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch đi cơ sở để chỉ đạo, nắm bắt tình hình, động viên và giúp đỡ các xã, bản tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn đi kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Những cách làm đó đã tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phong trào chung tay xây dựng NTM tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong toàn dân, nhiều xã, bản đã có cách làm hay huy động được sự ủng hộ, khích lệ được tinh thần tự chủ, tự lực và quyết tâm của nhân dân trong việc đóng góp tiền, của, ngày công... cho việc xây dựng NTM như bản Hẹ xã Sơn Lư đã tổ chức thành các hội từ 10-12 hộ/hội, nhóm mỗi tháng mỗi hộ dành ra 3-5 triệu đồng dồn lại cho một hộ để xây dựng nhà vệ sinh tự hoại trị giá khoảng 30-40 triệu đồng/công trình, nhiều bản vận động nhân dân đóng góp công sức, đất đai làm đường giao thông nông thôn như bản Yên (Mường Mìn), Nà Ơi, Làng (xã Sơn Hà)...

Bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 7 năm triển khai chương trình NTM đến nay huyện đã có 8 bản đạt chuẩn NTM (Bản Hậu, Muống, Piềng Khóe xã Tam Lư, bản Ngàm, Nhài xã Sơn Điện, bản Bơn xã Mường Mìn, bản Piềng Phố xã Trung Xuân và tiểu khu 22 xã Trung Tiến); Bình quân các xã đạt 10,08 tiêu chí/xã. Hai xã đạt cao nhất 13 tiêu chí (xã Tam Lư và Sơn Lư); xã thấp nhất đạt: 8 tiêu chí (xã Trung Thượng và Sơn Thủy).

Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện đã tổ chức kiểm tra khả năng về đích NTM của xã Tam Lư (đăng ký về đích năm 2019); xã Mường Mìn (đăng ký về đích năm 2020) và 6 bản đăng ký về đích trong năm 2017. Qua các cuộc kiểm tra đã cùng với cơ sở bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra.

Với những kết quả đã đạt được, huyện cũng phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2017 tăng bình quân từ 1,5 - 2 tiêu chí/xã trở lên, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Trong đó 100% số xã phải đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm; bình quân từ 1 tiêu chí/bản trở lên và có ít nhất 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: bản Xuân Thành (Sơn Thủy), bản Hát (Tam Lư), bản Sỏi (Sơn Lư), bản Kham (Tam Thanh), bản Làng (Sơn Hà) và bản Km 83 (Na Mèo).

Để hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra, các thành viên được phân công phụ trách các xã, bản phải tăng cường đi cơ sở, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của chương trình xây dựng NTM, làm cho mọi người dân nhận thức sâu sắc rằng xây dựng NTM là tất cả vì quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đối với một huyện nghèo miền núi, ngoài sự nỗ lực, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của toàn thể người dân toàn huyện Quan Sơn để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet