Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Duyên

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đưa ra nghị quyết tổng quát cho nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững.
Với mục tiêu tổng quát được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đưa ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam cũng đã đưa ra 3 khâu đột phá, đó là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam cũng đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020 đó là:Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) - giá SS 2010 - tăng bình quân 10%/năm. Đến năm 2020, trong cơ cấu kinh tế, nông, lâm nghiệp  chiếm 9,1%, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 59,3%,  Dịch vụ chiếm 31,6%;  Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người; Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2020 đạt 7.040 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) tăng bình quân 15,1%/năm.

Một góc Thị xã Phủ Lý,  tỉnh Hà Nam

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Hà Nam cũng đưa ra một số giải pháp mang tính đột phá về kinh tế như: sẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Israel, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất gắn với thực hiện tích tụ ruộng đất để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững. Phát triển mạnh chăn nuôi nông hộ, nhóm hộ theo hướng hợp tác xã kiểu mới gắn với các Đề án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, xử lý môi trường. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; có cơ chế hỗ trợ mạnh cho khu vực nông thôn, điều chỉnh phương thức hỗ trợ từ cấp phát sang thực hiện theo đề án cụ thể.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp với tốc độ cao. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp của các nước công nghiệp phát triển; chú trọng doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu; không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển thêm các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Phấn đấu lấp đầy 100% Khu công nghiệp Hòa Mạc, Khu công nghiệp Châu Sơn, Khu công nghiệp Đồng Văn III (giai đoạn I) theo quy hoạch. Ổn định công suất xi măng theo quy hoạch, công suất khai thác đá; phát triển hợp lý về quy mô, công suất các sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng không nung, cấu kiện bê tông.

Dây chuyền sản xuất xe máy Honda Việt Nam tại nhà máy Honda Hà Nam

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo vào năm 2020. Tiếp tục đầu tư Khu du lịch Tam Chúc, phấn đấu năm 2020 đón 1,8 triệu lượt khách về thăm quan Khu du lịch, nâng tổng số khách du lịch về địa bàn tỉnh đạt trên 2,5 triệu lượt khách/năm. Đầu tư hạ tầng để tiếp nhận các bệnh viện Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, các trường đại học công lập về đầu tư. Tạo điều kiện để đến năm 2017, bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đưa vào sử dụng; đến năm 2020, có 3.000 - 3.500 giường bệnh tại Khu Y tế chất lượng cao; có thêm 5 trường đại học, cao đẳng hoạt động trên địa bàn tỉnh, thu hút 3 - 5 vạn sinh viên. Phát triển đa dạng các loại hình tín dụng, ngân hàng; phấn đấu dư nợ tín dụng tăng từ 18-20%/năm, đến năm 2020 đạt 28 - 30 nghìn tỷ đồng.

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch gắn kết với việc tổ chức thực hiện theo hướng phát triển bền vững. Chú trọng quy hoạch và quản lý quỹ đất dọc các tuyến đường; không phát triển nhà ở ven sông, quy hoạch quỹ đất lợi thế để đấu giá tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản; phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt môi trường làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các khu chăn nuôi, xử lý rác thải y tế, rác thải đô thị và nông thôn.

Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu đến năm 2020, thu cân đối ngân sách vượt tổng chi cân đối. Chi ngân sách đảm bảo đúng các quy định, chế độ, định mức của Nhà nước gắn với việc triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; thực hiện bán 100% vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ; tư nhân hóa và đấu thầu khai thác các dịch vụ công gắn với tinh giản bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lý chặt chẽ đầu tư công, triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư trung hạn được duyệt, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tập trung hoàn thiện hạ tầng khung, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh chương trình phát triển thành phố Phủ Lý, đô thị Duy Tiên, triển khai xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, Khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm theo quy hoạch. Phấn đấu thành phố Phủ Lý thành đô thị loại II, Duy Tiên trở thành đô thị loại IV trước năm 2020.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet