Xoá bỏ tình trạng “bổ nhiệm đúng quy trình” người không xứng đáng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu xoá bỏ tình trạng “bổ nhiệm đúng quy trình” người không xứng đáng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Nội vụ, ngày 26/12. 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trình bày cho biết: Trong năm qua, Bộ Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành nội vụ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đã làm tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ ban Bầu cử các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việc triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Việc phân cấp tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với uỷ quyền và phân công; quản lý biên chế và giao biên chế; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được đẩy mạnh trong các đơn vị sự nghiệp.

Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có chuyển biến tích cực. Việc cải cách thể chế ngày càng có chuyển biến, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ở các lĩnh vực trọng tâm như: thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng.
 
Đến nay, Bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách chế độ công vụ, công chức; vị trí việc làm và hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơ bản hoàn thành. Chế độ đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm tiếp tục được hoàn thiện cùng với đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; có quy định cụ thể về chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.
 
Công tác thi đua - khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Các lĩnh vực văn thư lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt. Quản lý Nhà nước về hội được thực hiện hiệu quả, bảo đảm quyền của công dân. Tổ chức, bộ máy làm công tác thanh niên được kiện toàn…
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Bộ Nội vụ xác định tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, quan liêu; thực hiện công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và từng công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Tập trung triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo và phát triển, để người dân hài lòng đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Khẩn trương thẩm định các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổng cục và tổ chức tương đương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành nội vụ; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, cần tập trung khắc phục. Đó là, tiếp tục cải cách thể chế để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được phân công; chấm dứt tình trạng “nợ” văn bản hiện nay. Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, tích cực phối hợp với các bộ, ngành làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

“Tuyển chọn công chức, viên chức cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn, minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Rà soát sửa đổi ngay các thủ tục, quy trình bất hợp lý, sớm xoá bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm. Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng người được bổ nhiệm không xứng đáng”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý. Bộ Nội vụ cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Có chính kiến rõ ràng về cơ cấu tổ chức, phương án phân định thẩm quyền giữa các cơ quan phụ trách các lĩnh vực.

Về công tác quản lý Hội, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ và thanh niên, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật về hội, nghiên cứu xây dựng đề án liên quan đến các tổ chức phi chính phủ phù hợp với điều kiện, phong tục, văn hoá của nước ta. Khẩn trương trình Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua -khen thưởng. Khắc phục tình trạng “nặng trên, nhẹ dưới”, khen thưởng cho cơ sở và cá nhân có thành tích thực sự.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu sâu, chú trọng tính ứng dụng, kịp thời, thiết thực, phục vụ quản lý Nhà nước. Đặc biệt, Bộ cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu./.

 

Nguồn: Mạnh Hùng/dangcongsan.vn

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet