Yên Bái: Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện văn kiện Đại hội XII của Đảng

PV

Báo điện tử Infonet.vn xin trân trong giới thiệu tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo điện tử Infonet.vn xin trân trong giới thiệu tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận dự thảo văn kiện  Đại hội Đảng

1- Về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.

1.1- Về nội dung “Tăng cường quốc phòng-  an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, có ý kiến đề xuất trong Báo cáo cần thể hiện rõ hơn tư duy và định hướng chiến lược về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Bổ sung và làm nổi bật thêm các vấn đề về dự báo, đánh giá các nguy cơ đe dọa mất an ninh, an toàn thông tin và các cuộc tấn công mạng; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, kiểm soát chặt chẽ việc soạn thảo, lưu trữ tài liệu trên máy tính, truy cập khai thác thông tin qua Internet, dịch vụ điện thoại di động; xây dựng các chính sách và triển khai các hệ thống phòng, chống tấn công mạng; có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chuyên trách công tác trong lĩnh vực này.  

1.2- Về giải pháp tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, có ý kiến cho rằng cần thực hiện một số giải pháp: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an ninh, quốc phòng toàn dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

1.3- Về nội dung đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, có ý kiến cho rằng: Năm năm qua, Trung ương đã bám sát định hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã được Đại hội XI thông qua, kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt; năm nhiệm vụ then chốt được thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: Đã nhận dạng rõ hơn, toàn diện và sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có tác dụng răn đe, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm và bước đầu ngăn chặn tình trạng này trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; có tác dụng siết lại kỷ cương, kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.   

2- Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2.1- Về những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, có ý kiến nhận định vấn đề “Thể chế và nguồn nhân lực” là những yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và để khắc phục những hạn chế, yếu kém này cần tập trung thực hiện giải pháp về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” đây là những nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong những năm tới.

2.2- Về nội dung phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, có ý kiến đề nghị: Cần phân tích cụ thể, chi tiết hơn trong Báo cáo đối với vấn đề “tạo động lực” .... Bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất, nội dung và sự cần thiết phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiến hành tái cơ cấu trách nhiệm hệ thống quản lý, mà mấu chốt là tái cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp; tư nhân hóa một số dịch vụ công như: giao thông công cộng, vệ sinh môi trường ...., đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ trong chi tiêu công; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet