6 nội dung cam kết thực hiện nhà trường không khói thuốc

Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan đơn vị; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

Tuyên truyền và giáo dục toàn thể giáo viên, nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức về về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Xem việc vi phạm các qui định về phòng chống tác hại của thuốc lá là vi phạm luật, vi phạm nội qui qui chế của cơ quan và nơi công cộng. Tuyên truyền, vận động và thực thi nghiêm túc việc xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc lá; chú trọng hiệu quả, chất lượng, không phô trương hình thức.

Theo đó, các trường phải ký cam kết với các nội dung:

1, Phổ biến quán triệt cho tất cả cán bộ GVNV trong đơn vị về luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 và NĐ số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ.

2, Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan trong năm 20.., 20... và những năm tiếp theo.

3, Tổ chức cho toàn thể CBGVNV ký cam kết thực hiện nghiêm túc nội qui cơ quan về phòng chống tác hại của thuốc lá.

4, Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá của từng giáo viên, nhân viên.

5, Đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào qui chế bình xét thi đua của cá nhân và tập thể đơn vị.

6, Thực hiện nghiêm túc các hình thức chế tài khen thưởng, xử lý người vi phạm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ.

K. Chi

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều