Bắc Giang: Sẽ sáp nhập 130 trường công giai đoạn 2018 - 2025

Hoàng Thanh

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 2421/UBND-NC về sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025.

Theo đó, giai đoạn 2018-2020 toàn tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 130 trường ở 65 xã, phường, thị trấn theo lộ trình hiện trước ngày 20/8 hàng năm.

Cụ thể, năm 2018 thực hiện sáp nhập 56 trường ở 28 xã, thị trấn gồm: Huyện Lạng Giang sap nhập 6 trường ở 3 xã: Sáp nhập trường Tiểu học Xuân Hương số 1 và trường Tiểu học Xuân Hương số 2 thành trường trường Tiểu học Xuân Hương; sáp nhập trường Tiểu học  Hương Sơn số 1 và trường Tiểu học Hương Sơn số 2 thành trường Tiểu học Hương Sơn; sáp nhập trường mầm non Hoa Hồng và trường Mầm non thị trấn Vôi thành trường Mầm non thị trấn Vôi.

Huyện Hiệp Hòa sáp nhập 4 trường ở 2 xã gồm: Sáp nhập trường Mầm non Hoa Phượng và Trường mầm non thị trấn Thắng thành Trường mầm non thị trấn Thắng; Sáp nhập trường mầm non Đông Lỗ số 1 và trường mầm non Đông Lỗ số 2 thành trường mầm non Đông Lỗ.

Huyện Tân Yên sáp nhập 10 trường ở 5 xã.

Huyện Yên Thế sẽ giải thể trường Tiểu học và THCS Đông Sơn, đồng thời thực hiện việc tách học sinh tiểu học về trường Tiểu học Đông Sơn, học sinh THCS về trường THCS Đông Sơn (vì xã Đông Sơn hiện có 3 trường: Tiểu học Đông Sơn, THCS Đông Sơn, THCS và Tiểu học Đông Sơn).      

Huyện Lục Nam sẽ tiến hành sáp nhập 18 trường ở 9 xã, thị trấn; Huyện Việt Yên sẽ tiến hành sáp nhập 8 trường ở 4 xã; Huyện Lục Ngạn sẽ tiến hành sáp nhập 6 trường ở 3 xã, TP Bắc Giang sẽ tiến hành sáp nhập 2 trường tại 1 phường.

Năm 2019 thực hiện sáp nhập 54 trường ở 27 xã, thị trấn gồm: Huyện Hiệp Hòa sẽ tiến hành sáp nhập 8 trường ở 4 xã, huyện  Yên Thế sẽ tiến hành sáp nhập 4 trường ở 2 xã, huyện Lục Nam sẽ tiến hành sáp nhập 8 trường ở 4 xã, huyện Việt Yên sẽ tiến hành sáp nhập 26 trường ở 13 xã, huyện Lục Ngạn sẽ tiến hành sáp nhập 4 trường ở 2 xã, huyện Yên Dũng sẽ tiến hành sáp nhập 4 trường ở 1 xã;

Năm 2020 thực hiện sáp nhập 20 trường ở 10 xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Hòa.

Giai đoạn 2021-2025 thực hiện sáp nhập các trường học liên cấp ở 33 xã gồm: Huyện Hiệp Hòa 07 xã, Tân Yên 05 xã, Yên Thế 04 xã, Lục Nam 03 xã, Yên Dũng 04 xã, Lục Ngạn 03 xã, Sơn Động 05 xã, thành phố Bắc Giang 02 phường, xã.

Những trường chưa sáp nhập bao gồm: Huyện Tân Yên chưa sáp nhập 4 trường ở xã Ngọc Thiện; huyện Lục Ngạn chưa sáp nhập 12 trường ở 4 xã; huyện Lục Nam chưa sáp nhập 4 trường ở xã Vô Tranh; huyện Hiệp Hòa chưa sáp nhập 3 trường ở xã Đông Lô.

Cũng theo văn bản số 2421/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang trường hợp hiệu trưởng trường do sáp nhập làm phó hiệu trưởng được bảo lưu phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cụ thể:

Cho phép Hiệu trưởng các trường do sáp nhập bố trí làm Phó Hiệu trưởng được bảo lưu mức phụ cấp Hiệu trường kể từ ngày thôi giữ chức vụ Hiệu trương hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng cho đến hết thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức.

Trường hợp đã giữ chức vụ Hiệu trưởng theo thời gian được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng.

Đồng thời, trong thời hạn bảo lưu được xem xét, điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với các trường khuyết chức vụ này nếu đánh giá lại và đủ tiêu chuẩn; không phải tuyển chọn theo quy định của UBND tỉnh.

Đối với Phó Hiệu trưởng: Cho phép UBND huyện, thành phố thực hiện sắp xếp, bố trí Phó Hiệu trưởng đảm bảo đủ số lượng theo Hạng trường. Đối với trường khi sáp nhập có số Phó Hiệu trưởng thừa so với quy định mà không thể điều động, bố trí được thì trước mắt có thể cao hơn quy định, nhưng khi có Phó Hiệu trưởng nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung;

Đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng Phó Hiệu trưởng trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet