Bắc Kạn: Kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a năm 2017 (lần 2).

Theo đó, tổng số vốn trong kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a năm 2017 (lần 2) là 14.237.000.000 đồng. Trong đó, kế hoạch năm 2016 bổ sung giải ngân đến 31/12/2017 là 4.734.000.000 đồng, Kế hoạch năm 2017 bổ sung giải ngân đến 31/01/2018 là 9.503.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 29/11/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 5952/UBND-THVX yêu cầu kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tiến hành triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn và đã có kết quả rà soát sơ bộ báo cáo tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo kết quả sơ bộ của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, số hộ nghèo trong tỉnh Bắc Kạn còn 19.731/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 25,01%, giảm 1,60%; số hộ cận nghèo là 9.294/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 11,78 %, giảm 1,15% so với đầu năm 2017.

Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Kạn giảm chưa đạt so với mục tiêu đề ra từ đầu năm là từ 2% - 2,5%.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn tại một số địa phương, mặc dù cấp huyện, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các xã, thôn, tuy nhiên, các cá nhân được phân công phụ trách địa bàn chưa dành thời gian để trực tiếp chỉ đạo địa bàn theo dõi, dẫn đến công tác rà soát chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Số hộ nghèo trong tỉnh Bắc Kạn còn 19.731/78.884 hộ, chiếm tỷ lệ 25,01%, giảm 1,60%. (Ảnh minh họa)

Một số nơi chủ yếu do cấp thôn thực hiện nên vẫn còn hiện tượng nể nang, kết quả sơ bộ chưa phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan theo đúng thực trạng của địa phương. Một số Điều tra viên chưa hiểu đúng một số chỉ tiêu trong quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nên khó khăn trong quá trình thực hiện, kết quả xác định hộ nghèo chưa chính xác. Một số thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chưa thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định; chưa chủ động nghiên cứu tài liệu, chưa bám sát vào kế hoạch điều tra, rà soát để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh (thành lập tại Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, phúc tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với những đơn vị có số liệu kết quả sơ bộ bất thường, không phản ánh đúng thực trạng, đảm bảo công tác rà soát thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, số liệu rà soát phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, đúng thực trạng của địa phương. Báo cáo kết quả kiểm tra, phúc tra về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả rà soát hộ nghèo, đồng thời chỉ đạo quyết liệt Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã tập trung xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức phúc tra đối với những đơn vị có số liệu kết quả sơ bộ bất thường, không phản ánh đúng thực trạng. Có biện pháp xử lý đối với thành viên Ban Chỉ đạo, tập thể đơn vị chưa thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo trước ngày 15/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều