Bạc Liêu thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày 7/9, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 187 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.
Trụ sở làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Nguồn ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu)

Trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Đây là đầu mối tập trung để thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đôn đốc, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa. Cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bạc Liêu là đơn vị đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc này góp phần đổi mới các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm Giám đốc (là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh); 1 Phó Giám đốc (là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh), do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm. Ngoài ra Trung tâm còn có các bộ phận làm nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; quản trị mạng; hành chính văn thư, tổng hợp và công chức, viên chức của các cơ quan.

Tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan ngành dọc căn cứ Đề án đã được phê duyệt, trên cơ sở số lượng thủ tục hành chính, tần suất tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và khối lượng công việc liên quan, cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm đảm bảo số lượng, yêu cầu, điều kiện và phù hợp thực tế việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Về biên chế, Trung tâm gồm 5 công chức, viên chức thuộc biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc; chuyên viên làm công tác tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính, theo dõi, kiểm tra đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính; kỹ thuật viên công nghệ thông tin, quản trị mạng; và chuyên viên hành chính, văn thư, tổng hợp kiêm thủ quỹ.

Theo UBND tỉnh, Trung tâm có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm, và hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trung tâm cũng có quyền từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều