Bám sát thực tiễn cơ sở nhằm đưa Nghị quyết TW 4, khóa 12 vào cuộc sống

Sỹ Đồng

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy Quang Nam, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) vào cuộc sống.

Ngay từ khi ra đời, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, với mong muốn nghị quyết sớm được đưa vào cuộc sống một cách toàn diện, đồng bộ. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp được nghị quyết nêu ra nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tỉnh đến thời điểm này, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam đã triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên; 18/18 đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc tổ chức quán triệt trong cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên, quần chúng công tác tại các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 244/244 xã, phường, thị trấn hoàn thành quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên.

Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương

Các hội nghị quán triệt đã tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Là người rất tâm đắc về nội hàm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, ông Trịnh Văn Linh - phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) bày tỏ: “Nhận diện đúng tồn tại, hạn chế, thách thức không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để suy ngẫm tìm cách làm hay, có thêm quyết tâm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận diện để sẵn sàng đối diện và đấu tranh với những khuyết điểm, tiêu cực trong giai đoạn mới, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với chương trình hành động đã xây dựng, các cấp ủy có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đơn cử, xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng) đã tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với tinh thần xuyên suốt là chỉnh đốn Đảng từ chi bộ đến đảng bộ thực sự vững mạnh, đoàn kết thống nhất. Trong đó, Đảng ủy xã Tam Thăng đề ra nhiều giải pháp hết sức quyết liệt, từ công tác triển khai thực hiện đến kiểm tra, giám sát, gắn với việc tự phê bình và phê bình của Đảng. Địa phương luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trịnh Văn Linh - phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) bày tỏ “Hiện nay chúng tôi đặt công tác dân vận của Đảng lên hàng đầu, nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để phát triển Khu công nghiệp Tam Thăng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh và TP.Tam Kỳ”

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Phương pháp tuyên truyền, quán triệt tinh thần nghị quyết đã được đổi mới; một số cấp ủy đã chủ động triển khai sớm hơn so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã hoàn thành từ tháng 1.2017. Hầu hết cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, viết thu hoạch đầy đủ. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được các cấp ủy xây dựng phù hợp, sát thực tiễn; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ngay từ khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 9.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet