Báo chí góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đoàn Hạnh

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần to lớn trong việc góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáng ngày 20/9/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành năm 2017.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mac hội nghị tập huấn,  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho PV, BTV  năm 2017.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho rằng: Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta.

Vì vậy, ngày 03/5/2007 Bộ Chính trị (khóa X đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; ngày 19/6/2013 Quốc hội thông qua Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thực hiện các chỉ thị và nghị quyết này, trong thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước đã được triển khai nghiêm túc và toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết quả đó có sự góp phần rất to lớn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo, đài trong cả nước, Thứ trưởng Phan Tâm nhìn nhận.

Để công tác giáo dục quốc phòng, an ninh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và độ vững chắc, hang năm Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương liên tục tổ chức các Hội nghị tập huấn cho các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Vì vậy, tôi mong muốn sau hội nghị này, các PV, BTV kịp thời đưa các nội dung tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình để nâng cao hiệu quả tuyên truyền làm cho công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta ngày càng thiết thực; xứng đáng với vị trí của nó trong đời sống chính trị của toàn xã hội, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Tại hội nghị các PV, BTV được nghe các chuyên đề: Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn; Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Lớp tập huấn kéo dài từ ngày 20 đến 22/9/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet