Bảo Việt chi gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt trả cổ tức kể từ khi cổ phần hóa

Nguyễn Tuân

Ngày 26/5/2017, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
Bảo Việt chi gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt trả cổ tức kể từ khi cổ phần hóa - ảnh 1

Hội đồng Quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua (8%). Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 25.675 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất đạt 72.996 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016, tăng gần 14.500 tỷ đồng (24,7%) so với thời điểm cuối năm 2015.

Năm 2016, công ty mẹ đạt tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, hoàn thành 101,7% kế hoạch, tăng trưởng 1,9% so với năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15%.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 7.669 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2015. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.565 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 17.117 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2015, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 3.056 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3%.

Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 28.876 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tổng doanh thu của công ty mẹ năm 2017 dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%.

Quý 1/2017, Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu hợp nhất 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm. Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ ước đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet