Bình Định: Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả

Theo lộ trình sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định đến năm 2030 đã được Tỉnh ủy phê duyệt; tỉnh sẽ giải thể hoặc chuyển thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đến năm 2021 gảm tối thiểu 10% số đơn vị.

Theo Kế hoạch đã được Tỉnh ủy Bình Định phê duyệt, việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cần đạt được các mục tiêu:

Sắp xếp đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức và hoạt động hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện giải thể hoặc chuyển thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả; hợp nhất các đơn vị cùng ngành, lĩnh vực và hoạt động trên cùng một địa bàn theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh múng, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

Đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản; giảm mạnh tỷ trọng và nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập...

Tỉnh Bình Định sẽ thực hiện giải thể hoặc chuyển thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể, với 03 giai đoạn thực hiện. Theo đó, phấn đấu đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015;

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp, chấm dứt số họp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp; hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015;

Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiêp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học);

Thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, tài nguyên môi trường.

Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020; Hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).

Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nươc và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đon vị sự nghiệp công lập so vói giai đoạn 2021 - 2025.

TIN LIÊN QUAN

P.Liên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều