Bình Dương: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Uyên Châu

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ chiến lược được Đảng, Nhà nước, quân đội và các cấp ủy, các ngành, lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Dương luôn chú trọng thực hiện.
Quang cảnh buổi họp

Để bảo đảm căn cứ và cơ sở cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong tỉnh Bình Dương đoàn kết, chung tay thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, việc quán triệt, triển khai đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể là phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thời gian qua đã được thực hiện chu đáo, chặt chẽ với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp từng giai đoạn.

Trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh để thống nhất quan điểm, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh là điển hình.

Tỉnh luôn chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp để có sự triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cho từng đối tượng theo phân cấp.

Trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ hộ nhà trọ...

Hàng năm, cùng với việc cử cán bộ đi học các lớp do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trên, tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các địa phương mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức mới.

Song song đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp tham mưu chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triệt để tận dụng các đợt tập huấn, huấn luyện quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao trình độ, kỹ năng quân sự - quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Kết quả từ năm 2012 đến 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục quốc phòng - an ninh cho hơn 63.440 lượt người thuộc các đối tượng; tuyên truyền quốc phòng toàn dân và truyền thống cho hơn 196 lượt người; giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình chính khóa cho 250.024 học sinh, sinh viên; tuyên truyền quốc phòng trên các phương tiên thông tin đại chúng… Qua đó, đã bảo đảm hiệu quả trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh gắn với việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch và các chương trình, dự án phát triển đều được tính đến yếu tố quốc phòng - an ninh, nhất là tính lưỡng dụng thích hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, các hoạt động quân sự - quốc phòng vững mạnh đáp ứng cho nhiệm vụ lao động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ thành quả tạo ra. Song song đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, nhân viên hai đơn vị về nhiệm vụ trọng yếu cần thực hiện và có sự hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành có chất lượng.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội từ tỉnh đến cơ sở gắn với quốc phòng - an ninh, đã tạo tiềm lực quốc phòng tương đối vững mạnh cả về lực lượng, thế trận, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, bảo đảm cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương chú trọng chăm lo xây dựng LLVT trên địa bàn vững mạnh toàn diện. Hai lực lượng quân đội và công an luôn luôn kết hợp chặt chẽ trong bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xây dựng lực lượng chiến lược vững mạnh, cơ sở vật chất hiện đại.

Riêng đối với LLVT tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm đối phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet