Cần có bước đột phá về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc

Ngày 17/6, tại TP Thái Nguyên đã diễn ra hội thảo “Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030”. Hội thảo do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức.

Quang cảnh buổi hội thảo

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp, pháp luật và qua các hoạt động thực tiễn bản báo cáo được chia làm 4 phần gồm: Tình hình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc 5 năm 2021-2015 và kiến nghị, đề xuất.

Tại hội thảo, bà Trần Thị Hoa Ry, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo “Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó, dự thảo báo cáo đã đánh giá những điểm cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; đánh giá một cách toàn diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020.

Dự thảo báo cáo cũng đã đưa ra bối cảnh thuận lợi cũng như thách thức trong nước và quốc tế, những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá sát tình hình, Dự thảo báo cáo đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Quan điểm đưa ra trong dự thảo là tiếp tục đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Mục tiêu đặt ra là ban hành đồng bộ các chính sách phát triển KT-XH, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách để phát triển toàn diện và bền vững vùng DTTS và miền núi; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn…

Thực hiện chỉ đạo và phân công của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để chuẩn bị xây dựng Văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, Hội đồng Dân tộc được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu là những nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện chính quyền địa phương cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, nhiều ý kiến cho rằng, việc đề xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một Nghị quyết mới (thay Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003) về lĩnh vực công tác dân tộc là hết sức cần thiết. Nhưng để có thể đưa nội dung này vào trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII thì nhất thiết phải tiến hành tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW trong quý III/2019.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng, trong giai đoạn mới cần có bước đột phá về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; đặc biệt là trong tư duy xây dựng, thực thi chính sách.

Theo đó, chính sách dân tộc phải xây dựng dưới dạng các Chương trình mục tiêu. Các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp vùng DTTS và miền núi phải đưa công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, từ đó có tiêu chí để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.

Ý kiến các đại biểu cũng chú trọng đến vấn đề bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách dân tộc. Bởi những năm qua, nguồn lực thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng DTTS và miền núi thường không đủ, không kịp thời. Giai đoạn mới, các chính sách của Trung ương chỉ mang tính chất chính sách khung, là cơ sở để trao quyền chủ động thực hiện chính sách dân tộc cho địa phương…

Trong giai đoạn 2011-2020, chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc, chính sách dân tộc được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và phát triển thêm, đặc biệt là Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, làm cơ sở, nền tảng chỉ đạo, định hướng cho việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trong cả nước.

Trong giai đoạn 2021-2030, báo cáo cũng đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chính sách dân tộc như nghiên cứu tích hợp các chính sách dân tộc theo hướng giảm số lượng văn bản chính sách, giảm cơ quan đầu mối quản lý, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý dự thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết, Hội đồng Dân tộc và Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu kỹ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo để đảm bảo chất lượng như yêu cầu đã đề ra.

"Dù đã được đầu tư, hỗ trợ nhưng khoảng cách phát triển giữa vùng DTTS và miền núi so với miền xuôi ngày càng kéo giãn ra. Do đó, việc xây dựng báo cáo “Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030” đạt chất lượng cao, vừa ngắn gọn nhưng vẫn bao trùm được những vấn đề cơ bản nhất của vùng DTTS và miền núi, là cơ sở để xây dựng, ban hành và thực thi chính sách dân tộc trong giai đoạn mới", ông Chiến nói.

Hải Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều