Tổng Bí thư: Phải luôn nhớ mình là người Việt Nam

Tổng Bí thư: Phải luôn nhớ mình là người Việt Nam

Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ phát huy tinh thần hòa hợp, tăng cường đoàn kết; dù đi đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải luôn nhớ mình là người Việt Nam, hướng về VN.

Đọc nhiều