Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII (P1)

H.Yến

Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dịch vụ thông tin phục vụ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ DN.
Một trong những giải pháp về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng ủy Bộ Tài chính là chú trọng công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ trong đó cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Chương trình hành động số 556-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền

Theo đó, cấp ủy đảng các cấp chú trọng quán triệt, tổ chức học tập để nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về vai trò, vị trí của kinh tế Nhà nước và DNNN, về các chủ trương, chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và nội dung phù hợp để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)…

Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân…

Bên cạnh đó, các cấp uỷ đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Theo đó, đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới phương thức công tác tư tưởng của cấp ủy, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo phương châm chủ động, minh bạch, đầy đủ, kịp thời; Đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trên cơ sở ứng dụng lợi thế của công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông và sự kết hợp với các loại hình truyền thông tiên tiến khác.

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu tổng hợp, tập trung vào việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để làm sáng tỏ một số vấn đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, tinh giản bộ máy, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị; Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN…

Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở…

Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ

Cụ thể, tiếp tục đổi mới về công tác tổ chức, trong đó trọng tâm là đổi mới cách thức đánh giá cán bộ, quy trình công tác cán bộ, quy trình kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực sự có năng lực, đáp ứng được yêu cầu về công tác tham mưu, quản lý nhà nước, tác động tích cực đến quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Làm rõ hơn chức năng quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại, cổ phần hóa các DNNN và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH. Xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế thị trường đáp ứng yêu cầu về năng lực quản trị và hội nhập quốc tế…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet