Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Hiền Anh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Hưng Yên thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020.
Ảnh minh họa.

Hai đơn vị này gồm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên; Trung tâm Tư vấn Giao thông vận tải Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan.

Đối với Trường Trung cấp dạy nghề giao thông vận tải Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định hình thức sắp xếp phù hợp với Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet