Cơ chế hoạt động của trường CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM khi đổi mới

Hoàng Thanh

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM với cơ chế giám sát như sau:

Về cơ chế giám sát:

Trường có trách nhiệm xây dựng phương án thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, công khai trong toàn Trường, bảo đảm ổn định công việc, chế độ, quyền lợi hợp pháp của số viên chức hiện có của Trường;

Trường sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế bảo đảm công khai, minh bạch; thành lập Hội đồng trường, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, theo đúng quy định của Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động và việc triển khai thực hiện Quyết định này;

Trường xây dựng và công khai Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi được thông qua tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và công khai Quy chế giám sát của giáo viên, cán bộ, viên chức và người học đối với mọi hoạt động của nhà trường;

Trường thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí Điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập và các văn bản khác có liên quan.

Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết toán Khoản kinh phí chi thường xuyên đã cấp cho Trường theo quy định.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, những nội dung quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Trường trong quá trình triển khai Quyết định này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet