Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 quán triệt Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng

PV

Ngày 21/9/2016, Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII.

Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ  XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị thường niên, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và đội ngũ CBCNV trong công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 nói riêng. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết đã góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
Các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổng kết 9 điểm cốt lõi trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Những vấn để cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020. Đồng chí cũng nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XII là Đại hội hết sức thành công. Đại hội đã tổng kết được chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước ta, đồng thời nhấn mạnh được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.             
Sau khi nghe báo cáo đã nắm được tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, các đại biểu đã tiến hành thảo luận kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 dựa trên tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Có hơn 30 ý kiến tham gia xây dựng, đóng góp, phân tích phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó có nhiều ý kiến phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới và cơ bản trong Nghị quyết, có liên hệ với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia nói chung và Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 nói riêng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet