Đà Nẵng: Tân Giám đốc Sở TN-MT trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nào của Sở?

Tân Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo đối với các dự án chậm triển khai, không triển khai và các điểm “nóng” ô nhiễm môi trường; phụ trách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức

Ngày 2/11, Văn phòng Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, tân Giám đốc Sở Tô Văn Hùng vừa ký Quyết định số 506/QĐ-STNMT (ngày 26/10) thay thế Thông báo số 183/TB-STNMT (ngày 31/7/2018) của Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng phân công lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở

TS.KTS Tô Hùng vừa được bầu làm Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Về nguyên tắc, Giám đốc Sở lãnh đạo toàn diện và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND TP và Bộ TN-MT trong công tác tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lình vực TN-MT theo quy định của pháp luật. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các lĩnh vực được phân công, trừ những công việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Cụ thể, Giám đốc Sở Tô Văn Hùng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở TN-MT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được UBND TP quy định. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính; đối nội, đối ngoại; thi đua – khen thưởng – kỷ luật; quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức; quản lý sử dụng đất tôn giáo.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Khoáng sản, Chi cục Quản lý đất đai. Trực tiếp chỉ đạo xử lý các điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Trực tiếp phụ trách công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trực tiếp chỉ đạo đối với các dự án chậm triển khai và không triển khai trên địa bàn TP. Chủ tài khoản Sở TN-MT…

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quang Vinh điều hành công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Tài nguyên nước; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm CNTT TN-MT; Trung tâm Kỹ thuật TN-MT; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chi cục Quản lý đất đai (các nội dung được Giám đốc ủy quyền).

Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất của TP; thông kê, kiểm kê đất đai; xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; công tác đo đạc và bản đồ; quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Xử lý các vướng mắc trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam. Trực tiếp phụ trách công tác lập, triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Anh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Chi cục Biển và Hải đạo; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Trung tâm Quan trắc TN-MT; Quỹ Bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các phòng, đơn vị theo dõi, giám sát việc lập kế hoạch và nghiệm thu quyết toán các hoạt động chuyên mô của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 506/QĐ-STNMT của tân Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn được phân công để kiểm tram đôn đốc, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Khi Giám đốc phân công các Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc dự họp hoặc thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì Phó Giám đốc được phân công chủ trì phối hợp với Phó Giám đốc khác để trao đổi và thực thi nhiệm vụ được giao. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Giám đốc xem xét có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

HẢI CHÂU

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều