Đại học Ngoại thương học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 16/9/2016, Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thông -Tổng Thư kí Hội đồng Lí luận Trung ương trình bày chuyên đề: "Học tập, quán triệt nội dung văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", cụ thể tập trung vào các vấn đề: Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lí luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới, nhất là những nội dung chủ yếu của lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kĩ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo. 

Sau Hội nghị này, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, Đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đồng thời các cấp ủy cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, Đảng viên, trí thức, người lao động. Các đại biểu vừa tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị, nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận, sau hội nghị viết bài thu hoạch của cá nhân. 

Điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đồng thời cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII. Trong viết thu hoạch, các đồng chí cần đề xuất phương hướng, những giải pháp, mục tiêu để phát triển nhà trường trong thời gian tới; đồng thời qua đó, các đồng chí cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị đang công tác.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet