Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ TƯ5

Minh Thư

Ngày 9/9, Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ Khối DNTƯ.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được nghe những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 –NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

3 Nghị quyết chuyên đề này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế- xã hội.

Hội nghị cũng được nghe truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”, cụ thể hóa chủ trương, các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 thành các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương của Đảng bộ Công ty.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet