Để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, được ban hành và triển khai thực hiện vào ngày 16/1/2012, đúng vào thời điểm toàn Đảng toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/21930 – 3/2/2012).

Để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, được ban hành và triển khai thực hiện vào ngày 16/1/2012, đúng vào thời điểm toàn Đảng toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/21930 – 3/2/2012).

Với nội dung tập trung vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bản Nghị quyết này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.

Để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI)

Trong lịch sử 82 năm tồn tại và phát triển, với vai trò và sứ mệnh lịch sử lãnh đạo toàn dân tiến hành các cuộc chiến tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước thắng lợi và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước với những thành tựu to lớn hôm nay, Đảng ta đã luôn chứng tỏ sức sống và bản lĩnh vững vàng, vững tay lái cùng đất nước vượt qua mọi thác ghềnh, mọi thách thức, hiểm nguy để ngày càng lớn mạnh. Lịch sử đã chứng minh, trước mỗi thách thức, mỗi biến động, kể cả những biến động mang tính thời đại, như sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trong những năm 90 của thế kỷ trước, Đảng ta đều có những đối sách sáng tạo và kịp thời để vượt qua và tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh của mình. Một trong những nhân tố làm nên bản lĩnh và sức sống mạnh mẽ đó của Đảng ta chính là việc luôn chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đó như nhiệm vụ vừa thường xuyên vừa cấp thiết trong mọi thời kỳ. Đó cũng chính là cơ sở cho sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Trong công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước, Đảng luôn chứng tỏ sức sống và bản lĩnh lãnh đạo vững vàng

Tinh thần bao trùm của bản nghị quyết quan trọng này là nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh những yếu kém, khuyết điểm và thực trạng suy thoái trầm trọng về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên giữ cương vị lãnh đạo cùng những hậu quả và hệ lụy nặng nề của nó đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Đây chính tinh thần không thể thiếu của một quyết sách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Điều quan trọng nữa là trong khi nêu rõ những nguyên nhân khách quan của tình trạng suy thoái trong Đảng, Nghị quyết đã thẳng thắn khẳng định: chủ yếu vẫn là do những nguyên nhân chủ quan.

Trên cơ sở bắt đúng bệnh cũng như những căn nguyên gây ra bệnh “suy thoái” trong Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu lên 3 vấn để cấp bách phải giải quyết, đồng thời, đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ gồm: nhóm giải pháp phê bình và tự phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Với mục tiêu phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 là đúng thời điểm, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn và sự mong mỏi của đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân. Bởi sự yếu kém, trì trệ, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cùng tình trạng tham nhũng hiện nay đã đến mức nghiêm trọng, đáng báo động, nếu để chậm, không ngăn chặn và khắc phục kịp thời sẽ đe dọa thực sự đến những nền tảng tồn tại của Đảng và cả chế độ.

Điều khó nhất đối với mỗi cá nhân con người cũng như mỗi tổ chức là nhận ra được những yếu kém, khuyết điểm, nhận ra được những ung nhọt đang tồn tại trên cơ thể mình và chủ động quyết tâm tự mình khắc phục, sửa chữa, cắt bỏ, dù phải đau đớn và trả giá đến mấy. Với Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ta đã làm được việc thứ nhất là thẳng thắn nhận ra khuyết điểm, yếu kém và đề ra giải pháp ngăn chặn, khắc phục. Nhưng việc khó hơn bội phần, quyết định sự thành bại của Nghị quyết đang chờ phía trước là triển khai thực hiện Nghị quyết một cách triệt để, mạnh mẽ, hiệu quả. Đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân đang trông chờ vào điều đó như là một phép thử cho ý chí quyết tâm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, cho sức mạnh thực sự của kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đó cũng chính là liều thuốc đặc hiệu để khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng cũng như lòng tin của đông đảo đảng viên bình thường đối với với các cấp lãnh đạo.

Đăng Vũ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet