Đồng Nai: Đến năm 2021 giảm 100 đơn vị sự nghiệp công lập

Dự kiến đến năm 2021, tỉnh Đồng Nai sẽ giảm 6 Phó giám đốc sở và tương đương; giảm 68 phòng, 68 Trưởng phòng và tương đương; giảm 98 Phó phòng và tương đương; giảm 100 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đến nay Đồng Nai đã có một số kết quả bước đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Một buổi tập huấn về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai Thông tư số 137/2017 của Bộ Tài chính tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Báo Đồng Nai).

Dự kiến đến năm 2021, Đồng Nai sẽ giảm 2 đơn vị cấp tỉnh do hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Văn phòng tham mưu giúp việc chung. Đồng thời, sẽ giảm 6 Phó giám đốc sở và tương đương; giảm 68 phòng, 68 Trưởng phòng và tương đương; giảm 98 Phó phòng và tương đương.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện đúng kế hoạch.

Hiện nay, toàn tỉnh có 982 đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh 133 đơn vị, cấp huyện 100 đơn vị và đơn vị sự nghiệp giáo dục là 749). Theo kế hoạch của tỉnh, từ quý II-2018 đến năm 2021 sẽ giảm 100 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó cấp tỉnh từ 133 đơn vị còn 65 đơn vị; cấp huyện từ 100 đơn vị còn 68 đơn vị). Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉnh cũng sẽ rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với chức danh y tế học đường, lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng lãnh đạo cấp phó các đơn vị. Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Lộ trình đến năm 2020 đảm bảo 100% đơn vị sự nghiệp (trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục) hoàn thiện về cơ chế tài chính.

Với quan điểm sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, bớt đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm gánh nặng chi phí ngân sách nhà nước, hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy.

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều