Hà Nội: Hỗ trợ đồng bào DTTS miền núi đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô phát triển sản xuất, ổn định đời sống…

Hà Nội xây dựng 2 công trình nước sạch tập trung tại xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì), 1 công trình tại xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai) với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. 

Nhằm góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô phát triển sản xuất, ổn định đời sống…

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc; đã thể chế hóa Nghị quyết của Đảng bằng những chính sách cụ thể ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số Thủ đô, nhằm giảm dần khoảng cách về đời sống giữa đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi và nhân dân vùng đồng bằng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn” với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, thành phố Hà Nội đã giải quyết 188 nhà ở và 246 hộ công trình nước sinh hoạt phân tán, 21 công trình nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đối với đất sản xuất và đất ở, thành phố đã chỉ đạo các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số tự cân đối để người dân có đất phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tương tự, thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định số 755/ỌĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương vùng dân tộc thiểu số miền núi tập trung triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương để triển khai đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả như: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

Quvết định số 3564/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 17/4/2017 thực hiện Đề án nâng cao vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Kế hoạch số 8137/KH-UBND ngày 24/11/2017 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021"; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020...

Theo đó, thành phố Hà Nội cũng đã rà soát xác định đối tượng thụ hưởng chính sách cụ thể gồm: Số hộ được thụ hưởng là 1.286 hộ; tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 43,39 tỷ đồng.

Đối với nước sinh hoạt, bằng các chương trình lồng ghép như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Kế hoạch 166/KH-UBND..., thành phố Hà Nội cũng đã đầu tư xây dựng 3 công trình nước tập trung. Trong đó, có 2 công trình tại xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì), 1 công trình tại xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai) với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Đến nay, 100% dân số vùng dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô đã có nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều