Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 2) năm 2018.
Hà Nội phê duyệt chi hơn 2 tỷ đồng để chi trả cho 23 công chức viên chức người lao động được nghỉ tinh giản biên chế.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 23 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ; cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ với tổng kinh phí là 2,032 tỷ đồng.

Trong đó: Nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách cấp Thành phố hơn 1,378,882 tỷ đồng; Nguồn thu, dự toán ngân sách giao tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND Thành phố và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là: 653,315 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ công chức cấp xã được tinh giản biên chế theo Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ, công chức cấp xã theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

N. Huyền

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều