Hà Nội: Quận Ba Đình phát huy tinh thần bất diệt của CMT8 và Quốc khánh 2/9

73 năm qua, kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã sát cánh cùng Thủ đô, đất nước chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội...

73 năm về trước, trong những ngày tháng Tám sục sôi cách mạng, trước sự chuyển biến mạnh mẽ của tình hình trong nước và thế giới có lợi cho cách mạng Việt Nam, đứng trước thời cơ ngàn năm có một để giành chính quyền, theo tiếng gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 25 triệu đồng bào trong cả nước nhất tề đứng dậy tiến hành các cuộc biểu tình, mít tinh, vũ trang thị uy chiếm công sở, cơ quan của địch, xoá bỏ hệ thống cai trị của chế độ cũ, khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng.

Ngày 19/8/1945, quân và dân Hà Nội vùng lên giành chính quyền thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần nhân dân cả nước khẩn trương tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định: “ …Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ...” “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Bản Tuyên ngôn độc lập như một bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam, là sự kết tinh truyền thống lịch sử bất khuất, kiên cường của dân tộc trong suốt mấy nghìn năm lịch sử.

Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, đập tan sự thống trị của thực dân, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại mấy nghìn năm. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhà nước Công- Nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; đó là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự nhạy bén của Đảng nắm bắt thời cơ, lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

73 năm qua, kể từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã sát cánh cùng Thủ đô, đất nước chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội; đóng góp công lao của mình vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng nghìn người con ưu tú của Ba Đình đã tình nguyện tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ác liệt ấy, biết bao người con đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh anh dũng. Ghi nhận công lao to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong hòa bình xây dựng và phát triển, Quận luôn sáng tạo, vượt qua khó khăn để vươn lên, tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Từ đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Với sự kế thừa và phát triển những thành quả của bao thế hệ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận vinh dự được Đảng, nhà nước ghi nhân trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng Nhất, cờ thi đua của Chính phủ,..

Trong 57 năm qua, đặc biệt trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Đình đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa kinh tế - văn hoá - xã hội của quận thực sự khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng ổn định, từ 10 - 10,5%/năm.

Thu ngân sách hằng năm luôn hoàn thành vượt mức; là một trong những đơn vị có mức đóng góp cao cho ngân sách Thành phố. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị được tăng cường, có nhiều tiến bộ và dần đi vào nền nếp.

Diện mạo đô thị của quận thay đổi cơ bản theo hướng văn minh hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác giáo dục, đào tạo của quận luôn được đánh giá cao, với tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đều tăng, trong đó có nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi trong nước và quốc tế. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của Thủ đô. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Đảng bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo và xây dựng tốt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực chính quyền từ quận đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được thực hiện từng bước, đi vào chiều sâu. Phát huy tốt vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xây dựng Quận phát triển. 

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quận Ba Đình ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng từ quận đến cơ sở quyết tâm phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, xây dựng quận Ba Đình phát triển văn minh hiện đại.   

Trần Ba
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều