Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 93-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, năng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL.

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, quận sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết. Đồng thời, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Cụ thể, quận sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp; Chuyển đổi các đơn vị SNCL có đủ điều kiện sang công ty cổ phần theo hướng dẫn của thành phố; Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hoá, trước hết là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở y tế ở các đơn vị có khả năng xã hội hoá cao.

Để nâng cao năng lực quản trị của đơn vị SNCL, quận sẽ đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội; Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và khoa học - công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế tài chính: Tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị SNCL trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính; Tham mưu cơ chế tài chính phù hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, nhất là cho y tế và giáo dục, kể cả hình thức hợp tác công - tư, liên doanh, liên kết.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị SNCL theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị SNCL và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị SNCL, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị SNCL.

TIN LIÊN QUAN
Huyền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều