Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn

N. Huyền

​Quận ủy Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ban hành Kế hoạch số 92-KH/QU về thực hiện NQ số 18-NQ/TW BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Quận Hai Bà Trưng tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn.

Theo đó, quận Hai Bà Trưng sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

Thực hiện đúng quy định phân cấp quản lý của Thành phố, các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; Thực hiện định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử; mở rộng và tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của quận; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực thi nhiệm vụ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành. Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet